Tin tức

Kế hoạch hoạt động hè 2017

  SỞ GD&ĐT BÌNH PHƯỚC                    CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM
TRƯỜNG THPT ĐỒNG PHÚ                                 
Độc lập – Tự do – Hạnh phúc

       Số: 105/KH-THPTĐP                                                     Đồng Phú, ngày 10 tháng 6 năm 2017

KẾ HOẠCH HOẠT ĐỘNG HÈ 2017

(Từ 10/6 đến 30/8/2017)

 

 
 

 

 

 

Thời gian

Nội dung công việc

Bộ phận thực hiện

10 - 11/6

- Tổ chức thi lại cho học sinh

- Chấm thi lại

- Công bố kết quả thi lại

 

BGH, Ban coi thi, chấm thi

Giáo vụ, GVCN

16/6

Họp BGH phân công chuyên môn, GVCN

BGH

17-19/6

Chuẩn bị cơ sở vật chất cho kỳ thi THPT quốc gia

BGH và các bộ phận liên quan hoặc được phân công

19/6

Họp Đảng ủy, Họp các Chi bộ

 

Đảng viên

20/6

Lãnh đạo HĐCT THPT quốc gia làm việc

Lãnh đạo HĐCT THPT QG

21, 22,23,24/6

Tổ chức kỳ thi THPT quốc gia

HĐCT (CB,GV có tên tại  QĐ thành lập HĐCT THPT quốc gia của Sở GD&ĐT thực hiện nhiệm vụ)

 

Chấm thi THPT quốc gia

CB,GV có tên trong QĐ HĐ chấm thi của Sở GD&ĐT

25/6

Tiếp đoàn thanh tra tỉnh

BGH và các bộ phận có liên quan

1/7

HS tập trung nhận lớp năm học 2017-2018, xem TKB học hè

C.Thắm hoàn thành DS GVCN;

T.Phong hoàn thành DS các lớp học hè; TKB học hè

3/7

HS học hè theo đăng ký

 

BGH, Đoàn trường, GVCN được phân công

22/7

Họp Đảng ủy

Họp các Chi bộ

Đảng viên

Trước 15/7

- Hoàn thành biên chế các lớp năm học 2017-2018

BGH, Đoàn trường, GVBM, GVCN được phân công

17 - 18/7

- Họp BGH

- Họp HĐ Liên tịch;

- Họp Hội đồng trường;

BGH, HĐ Liên tịch. HĐ trường

01/8

Họp cơ quan đầu năm học 2017-2018

Toàn thể CB,GV,NV

07/8

Tập trung học sinh toàn trường năm học mới 2017-2018

BGH, Đoàn trường, GVCN năm học 2017-2018

Từ 08 – 12/8

- Học sinh sinh hoạt tuần công dân đầu năm học (Dự kiến theo KH của Sở)

- Lao động vệ sinh trường lớp, cảnh quan

BGH, Đoàn trường, GVCN

 Trước 13/8

- Các tổ, bộ phận lập tờ trình gửi BGH về việc mua bổ sung hóa chất, thiết bị thí nghiệm, thực hành, sách thư viện và một số thiết bị khác cần thiết phục vụ cho năm học…

(Nộp cho T.Vĩnh)

- Rà soát, kiểm kê tài sản, chuẩn bị CSVC cho năm học mới

Các tổ, bộ phận

T.Vĩnh tham mưu thực hiện

 

 

T.Vĩnh và các thành viên được phân công

 

CB,GV,NV tham gia học chính trị hè (Dự kiến theo lịch của TTBDCT huyện)

Toàn thể CB, GV, NV

14/8

Học chính thức (Dự kiến theo KH của Sở)

Toàn trường

20/8

Đại hội Chi đoàn GV, Đại hội CTĐ (20/8)

Theo triệu tập

22/8

Họp Đảng ủy

Họp các Chi bộ

Đảng viên

24/8

Họp cơ quan tháng 8

Toàn thể CB,GV,NV

27/8

Đại hội Công đoàn

Theo triệu tập

15 – 30/8

Toàn trường tiếp tục dạy và học chính thức theo kế hoạch năm học

Toàn trường

Lưu ý:

          Đối với GV nghỉ phép phải thực hiện đúng thời hạn Hiệu trưởng cho phép. Đối với bộ phận văn phòng, phải đảm bảo công việc theo sự phân công. Bộ phận bảo vệ phân công trực bảo vệ trường lớp 24/24h, đảm bảo an toàn tài sản và an ninh nhà trường trong dịp hè và mùa mưa gió.

Trên đây là kế hoạch công tác hè 2017, tùy tình hình cụ thể và chỉ đạo của cấp trên nhà trường sẽ bổ sung, điều chỉnh kế hoạch cho phù hợp. Đề nghị CB,GV,NV thường xuyên theo dõi kế hoạch cụ thể trên Website trường và nghiêm túc thực hiện./.

Nơi nhận:                                                                                    HIỆU TRƯỞNG

- BGH;

- Website;

- Lưu: VT.                                                       

 

Cao Quang Hùng

Tin tức nổi bật
LIÊN KẾT WEBSITE
prev_doitac next_doitac
Đối tác 8
Đối tác 7
Đối tác 6
Đối tác 5
Đối tác 4